Mersin Yamaç Para?ütü Akademisi Sona Erdi

Mersin Yamaç Para?ütü Akademisi Sona Erdi

Kulüpler Aras? Bilgi Payla??m?

Mersin Yamaç Para?ütü Akademisi/ kulüpler aras? bilgi payla??m? ad?yla düzenlenen çal??ma bugün sona erdi. 

Toplamda 12 ?ehir, 9 kulüp 85 yamaç para?ütü pilotunun kat?ld??? Mersin Yamaç Para?ütü Akademisi Muharrem K?l?ç, Yasin Keçef, Tecelli Ayd?n, Bar?? Çelik, Metin Kavuncu  ?lker Özçiri? gibi isimlerin yapm?? olduklar? e?itim ve sunumlarla gerçekle?en çal??mada birçok konu üzerine bilgi payla??m? ve e?itim çal??malar? gerçekle?tirildi. Kat?l?mc? sporculardan al?nan dönüt neticesinde yap?lan faaliyetin amac?na ula?t??? anla??lmaktad?r. Etkinlik kapsam?nda alan?nda uzman e?itmen hem?ire Zeynep Koç ilkyard?m e?itimi verdi. Çal??ma sonunda kat?l?mc?lara kat?l?m belgeleri verilmi?tir. 

Bu çal??ma sonucunda yap?lan anket sonuçlar? ile olu?turulacak olan sonuç bildirisi yine internet sayfam?zdan yay?nlanacakt?r. Ayr?ca 3 günlük e?itimde yap?lan video görüntüleri de payla??ma aç?lacakt?r. 

Bu e?itim faaliyetlerinde desteklerini esirgemeyen Özel Mersin Fen Lisesi yöneticilerine ve FAZ Elektrik'e te?ekkür ederiz. 

Daha güzel e?itim ve organizasyonlarda görü?mek dile?iyle.

 

AKYAS Yöntemi Ad?na, Hüseyin ATLI.

Etiketler :

Bu haber 16.12.2018 19:03:15 tarihinde Hüseyin ATLI tarafından eklendi ve 919 defa okundu.