Mersin Yamaç Para?ütü Akademisi

Mersin Yamaç Para?ütü Akademisi

Kulüpler Aras? Bilgi Payla??m?

Havalarýn soðumasýyla, yaðýþlarýn baþlamasýyla birlikte yavaþlayan uçuþ temposundan kaynaklý zaman boþluðunda yamaç paraþütü pilotlarýnýn bilgi eksiklerini gidermek, bilgileri güncel tutmak ve deðiþik il ve kulüplerdeki sporcularýn tanýþmasý ve paylaþýmlarda bulunmalarý amacýyla düþünülen Yamaç Paraþütü Akademisi çalýþmasý 14,15,16 Aralýk 2018 tarihlerinde hayata geçecek. Birçok kulübün katýlýmýnýn beklendiði çalýþmalarda Yamaç paraþütü terimlerinden Meteorolojiye, etkili termik kullanýmýndan Yamaç paraþütü açýsýndan coðrafi  þekillerin yorumlanmasýna, xc uçuþlarýnda hazýrlýktan sürecin bitimine, uçuþ öncesi pilot psikolojisinden havadaki sürecine, sporcu beslenmesinden arazide ilkyardým eðitimine varýncaya kadar birçok konuyu içermektedir.

Çalýþmada eðitim verecek eðitmenler arasýnda THSF Teknik kurul üyesi Muharrem Kýlýç , GAÜN havacýlýktan, bu sene ülkemizi xalp yarýþmasýnda temsil edecek yarýþma pilotumuz Barýþ Çelik, THSF Teknik kurul üyesi Yasin Keçef, THSF Hakem kurulu baþkan yardýmcýsý Tecelli Aydýn gibi isimler yanýnda konuþmacý olarak uçuþ öncesi ve sonrasý Yamaç Paraþütü pilotlarýnýn stres ve kaygý durumlarý üzerine tez çalýþmasý yapmýþ yamaç paraþütü sporcusu Ýlker Özçiriþ , Türkiyenin en genç ve baþarýlý  sporcularýndan Metin Kavuncu gibi isimler yer alacaktýr.

Bu etkinliðe bireysel veya kulüp olarak katýlmak isteyen sporcu dostlarýmýzýn önceden isim ve sayý bildirmeleri gerekmektedir. Kulüp olarak katýlacaklarýn logolarý çalýþmaya eklenecektir. Etkinlik programý yakýnda yayýnlanacaktýr. 

Etiketler : Yamaç para?ütü, yamaç para?ütü akademisi, yamaç para?ütü e?itimi, Adrenalin, Mersin,, Mersin Yamaç Para?ütü

Bu etkinlik 16.11.2018 18:37:34 tarihinde Hüseyin ATLI tarafından eklendi ve 1010 defa okundu.